Yabancı İdeolojiler ve Türk Milliyetçiliği

 

Türkiye’de iktidarın tek alternatifi, Milliyetçi Hareket ve Türk Milliyetçiliği ideolojisidir. Bugüne kadar diğer bütün alternatifler denenmiş, bunlardan hiçbiri ülkemizi kalkındıramamıştır. İçerde güçlü ve kalkınmış, dışarıda milletler ailesine sözünü dinletecek bir Türkiye kuracağız. Yozlaşmış yabancı sistemlerle bunun kurulabilmesi mümkün değildir.

Her vesile ile tekrarladığımız bir hususa yine temas etmek istiyorum. Bugün milletlerarası mücadelenin esasını, milli kültür ve ideolojiler teşkil etmektedir. Milletler mücadelesinden ibaret gördüğümüz tarih, göstermiştir ki, güçlü ve büyük olan her millet, diğerleri üzerinde hakimiyet kurmak istemektedir.Milli sınırları aşan her taşma hareketi, kendisine beynelmilel bir ideoloji arar.Bundan dolayı da, bugün beynelmilel ideolojiler, emperyalizme aracılık etmektedir.Milletler ailesi şeklindeki dünya düzenini, insanlığı mutlu edecek tabii bir kompozisyon kabul ettiğimiz için daima milli varlıklara saygılı olma esasına dayanan münasebetler kurulmasını savunuyor ve beynelmilel ideolojilere bu gerekçeyle karşı çıkıyoruz.

Türkiye’de görülen ideolojileri iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar, yabancı kaynaklı ideolojiler ve yerli, milli ideolojilerdir.

Yabancı kaynaklı ideolojiler bizden hiçbir zaman iltifat görmemişlerdir, göremezler. Çünkü, bu gruptaki ideolojilerin bir kısmı beynelmilelci karakterlerinden dolayı, emperyalizmin aracıdırlar. Yabancı kaynaklı olup da beynelmilel karaktere sahip olmayan ideolojiler gelince; bunlar da, Türk düşünce hayatını dışarıya bağlı, güdümlü hale getirdikleri ve Türk Milleti’nin tarihi gerçekleriyle ve iddialarıyla ilişki bulunmadıkları için, millet ve devlet hayatımızda yer almaları gayet tehlikelidir.

Yorum (0) Tıklanma: 2552

Devamını oku...

Plan ve hedef

 

İnsanların ve toplumların yaşayışında gerekli başarının sağlanması için planlı çalışma şarttır, Plan demek; maddi kaynak ve gayret ve emeğin ve zamanın savurganlığa gidilmeksizin meydana getirilecek esere yetecek ölçüde, yerli yerinde rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere gerekli inceleme ve hazırlıkların yapılması demektir. Milletlerin kalkınmasında ve yaşayışlarıyla ilgili her türlü faaliyetlerde ilmi esaslara dayalı planlamaya ihtiyaç vardır. Kalkınma yolunda olan devletlerin; uzun vadeli millî kalkınma planları hazırlamaları gereklidir. Günü gün etme politikasıyla hareket etmek, çöllerde yaşayan deve kuşları gibi başını kuma sokmaya benzer. Devletler, gelecek yüzyılları kapsayan uzun vadeli millî planlara dayanmak mecburiyetindedirler. Geçmişi hesaba_katmaksızın, geleceği düşünmek için_yaşamak ancak tırtılların ve böceklerin hayatını benimsemek olur. Milletimizin dünya üzerinde haklarını saydırarak, insanca yaşayabilmesi için gelecek yüzyılları kapsamına alan Milli Kalkınma Planlarına sahip olması ve bu planları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Plan yapabilmek için iki önemli unsurun göz önünde bulundurulması lazımdır. Bunlardan birisi varılmak istenen hedef ve gayedir. Diğer unsur ise, elde edilecek hedef ve gaye için kullanılması gerekli imkanlardır. Varılacak hedef ve gaye ilmi bir şekilde ve eksiksiz olarak tespit edilmedikçe milli bir planın meydana getirilmesi mümkün değildir. Gaye ve hedefler nasıl tespit edilebilir?..

Yorum (0) Tıklanma: 1623

Devamını oku...

© Ulm Ülkü Ocağı | LOKKKUM 2012